จัดการความเสี่ยงอย่างไร โดนใจทุกธุรกิจและผู้ประกอบการ

ประกัน ความเสี่ยง ประกันภัย ประกันอัคคีภัย อัคคีภัย

ความเสี่ยงกับการทำธุรกิจมักเป็นของคู่กัน เพราะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงอยู่ในตัวเอง รวมทั้งการลงทุนประกอบการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ก็เช่นกัน มักเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไรที่ได้จากการประกอบการ ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนั่นเอง แต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกธุรกิจก็ตาม เรายังสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดได้ หากมีการวางแผนการรับมือที่ดี

วิธีรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

1.ทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ เพราะประเภทธุรกิจที่ต่างกันย่อมได้รับความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นคุณจึงควรศึกษาให้ครอบคลุมว่าความเสี่ยงชนิดใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณได้ เพื่อเป็นการวางแผนการรับมือในขั้นตอนต่อไปนั่นเอง ซึ่งทุกธุรกิจจะมีความเสี่ยงที่เป็นองค์รวมที่อาจเกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกประเภท เช่น ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการภายในประเทศต่างๆ เป็นต้น แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะธุรกิจบางประเภท ก็ยังอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงเฉพาะนั้นๆ ด้วย

2.วางแผนการรับมือความเสี่ยงที่ได้ศึกษามา เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและศึกษาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจแต่ละประเภทแล้ว ขั้นต่อมาก็นำผลการศึกษานั้นมาวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางแก้ไขไว้ให้ชัดเจน โดยการวางแผนการรับมือความเสี่ยงที่ดี จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับความเสียหายน้อยที่สุด หรืออาจไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจเลยก็ได้

3.ประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการวางแผนแล้ว ก็ไม่ควรหยุดนิ่งการป้องกันความเสี่ยง เพราะความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นในทุกระยะของการดำเนินธุรกิจจึงควรมีการประเมินอยู่เป็นระยะๆ ด้วย เพื่อกำหนดค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเอง ซึ่งธุรกิจบางประเภทก็จะมีการประเมินความเสี่ยงทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือเป็นปี เป็นต้น

4.ลงมือปฏิบัติกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่ใช้รับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้เกิดการรับมือและแก้ไขที่ดี คุณควรรับมือตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้จะดีที่สุด ไม่ให้หลุดจากกรอบที่ได้วางแผนไว้ หรือหากต้องหลุดกรอบไปบ้างก็ควรเฉพาะกิจที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น และไม่ควรหลุดจากแผนรับมือความเสี่ยงไปมากเกินสมควรด้วย

ความเสี่ยงถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรมีวิธีการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อการรับมือจะได้เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ลดความเสียหายทางธุรกิจ และยังทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดชะงักได้ด้วย