บริการการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

Provident Fund
บริการการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นการบริการทางการเงินที่ให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ มอบเงินเดือนหรือส่วนหนึ่งของเงินเดือนของพนักงานเข้าสู่กองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสำรองเงินเพื่อเลี้ยงชีพหลังการเกษียณ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตของพนักงานได้
  • การเสริมสร้างเงินเลี้ยงชีพ: บริการนี้ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างเงินเลี้ยงชีพได้ในอนาคตหลังการเกษียณ โดยเงินที่มีความสามารถในการลงทุนและสร้างกำไรเพื่อเพิ่มมูลค่าของกองทุน
  • การลดภาระต้นทุนของพนักงาน: โดยบริการนี้บริษัทหรือองค์กรสามารถรับผิดชอบต่อการบริหารกองทุนแทนพนักงานเอง ซึ่งช่วยลดภาระงานให้แก่พนักงานและทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการทำงาน
  • การสร้างการผูกพันองค์กร: บริการนี้ช่วยเสริมสร้างความภูมิใจและความผูกพันของพนักงานในองค์กร โดยทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรนั้นให้ความสำคัญต่อสุขภาพการเงินของพนักงานและครอบครัว
  • การปรับเปลี่ยนเวลาที่เกษียณ: พนักงานสามารถวางแผนชีวิตหลังการเกษียณได้อย่างเหมาะสม และสามารถเลือกเลื่อนการเกษียณได้ตามความต้องการและสภาพเศรษฐกิจของตนเอง
  • บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่มีจำนวนพนักงานมากและต้องการเสริมสร้างสุขภาพการเงินและผูกพันพนักงานในองค์กร
  • พนักงานที่ต้องการการเสริมสร้างเงินเลี้ยงชีพในอนาคตและมีความต้องการในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินเดือนในอนาคต
  • บุคคลที่มีความต้องการในการจัดการเงินออมและลงทุนให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในอนาคต

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง