ประกัน Credit Insurance และประกันภัยความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้สิน

ประกัน credit insurance

ประกันการชำระเงินธุรกิจและบริการติดตามหนี้ในและต่างประเทศทั่วโลก

ประกัน Credit Insurance เป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการคุ้มครองธุรกิจหรือองค์กรต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบการให้เงินหรือสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยปกติจะเน้นไปที่การคุ้มครองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การล้มละลายของลูกค้าหรือการผิดนัดชำระเงิน

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้ามีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมากทั้งในด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงดังนี้:

 • ความมั่นใจในการรับชำระหนี้: การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับธุรกิจในการรับชำระหนี้จากลูกค้า โดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงินไม่ทันเวลาหรือการไม่สามารถชำระเงินได้ทั้งหมด เช่น กรณีลูกค้าล้มละลายหรือมีปัญหาการเงิน
 • การขยายธุรกิจ: การมีประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าใหม่ ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้
 • ป้องกันความเสียหายทางการเงิน: การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยป้องกันธุรกิจจากความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการชำระเงินไม่สม่ำเสมอหรือการไม่สามารถชำระเงินได้ของลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อสามารถในการดำเนินกิจการของธุรกิจในระยะยาว
 • การบริหารความเสี่ยง: การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงในการให้เงินหรือสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการเงินและกิจกรรมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความเชื่อมั่นในตลาด: การมีประกันภัยสินเชื่อทางการค้าช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดและสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

ดังนั้น การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อย่างมั่นใจ

การทำประกัน Credit Insurance เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจและช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคงในด้านการเงินและการขยายกิจการได้อย่างมั่นคง

 • ความมั่นใจในการรับชำระหนี้: การทำประกัน Credit Insurance ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นใจในการรับชำระหนี้จากลูกค้า โดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงินไม่ทันเวลาหรือการไม่สามารถชำระเงินได้ทั้งหมด
 • การขยายธุรกิจ: การทำประกัน Credit Insurance ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าใหม่
 • ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง: การทำประกัน Credit Insurance ช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงในการให้เงินหรือสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ความมั่นคงของการเงิน: การมีประกัน Credit Insurance ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคงในด้านการเงิน เนื่องจากสามารถรับชำระหนี้จากลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ค่าสูญเสียจากการชำระหนี้ลูกค้าที่ไม่สามารถชำระได้
 • ค่าฟ้องร้องทางกฎหมายในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเครดิตของลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า
 • ธุรกิจที่มีการค้าขายโดยมีคู่ค้าที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้
 • ธุรกิจที่มีคู่ค้าใหญ่ๆโดยที่มียอดการซื้อขายเยอะสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการบริหารเงินสดหมุนเวียน
 • ธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยและอาจมีความเสี่ยงในการชำระหนี้จากผู้ซื้อ
 • ธุรกิจในไทยและธุรกิจที่มีการซื้อขายต่างประเทศทั่วโลก

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง