ประกันโกดังสินค้า ประกันสินค้า

ประกันภัยโกดังสินค้า

วันที่เกิดภัยธุรกิจจะต้องเดินต่อได้

ประกันโกดังสินค้าและสินค้าที่สต๊อคเอาไว้ เป็นประเภทหนึ่งของประกันที่ให้ความคุ้มครองกับความเสียหายหรือสูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่เก็บรักษาในโกดังหรือคลังสินค้า โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากการชำรุด, การสูญหาย, การถูกขโมย, หรือเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโกดังหรือคลังสินค้าประกันโกดังและสต๊อกสินค้าหรือสต๊อกวัตถุดิบที่ถูกเก็บไว้ในโกดัง ด้วยประกันภัยครบวงจรสำหรับโกดังสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ สต๊อคสินค้า รถขนส่ง วัตถุดิบ โกดังและสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้ในธุรกิจ ชดเชยการหยุดชะงักของธุรกิจ  และชดเชยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือเกิดกับบุคคลภายนอก คุ้มครองการผิดชำระหนี้สิน คุ้มครองการทุกจริตของพนักงาน คุ้มครองความประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดภัยและอุบัติเหตุต่างๆ คุ้มครองการขนส่ง คุ้มครองการผลิต คุ้มครองการใช้งานของสินค้า
  • ประกันโกดังสินค้าและสินค้าที่สต๊อคเอาไว้ เป็นประเภทหนึ่งของประกันที่ให้ความคุ้มครองกับสินค้าที่เก็บรักษาในโกดังหรือคลังสินค้า
  • จุดเด่นของประกันโกดังรวมถึงความคุ้มครองครอบคลุม, การปรับความคุ้มครอง, และบริการเสริม
  • ความคุ้มครองของประกันโกดังรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุอัคคีภัย, การขนส่ง, และความผิดพลาดของบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครองครอบคลุม: ประกันโกดังมักมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าประกันสินค้าทั่วไป เนื่องจากมักครอบคลุมทั้งความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นภายในโกดังหรือคลังสินค้า
  • การปรับความคุ้มครอง: บางบริษัทประกันอาจมีการปรับความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มสินค้าหรือโกดังเฉพาะ โดยทั่วไปมีตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • บริการเสริม: บางบริษัทประกันอาจมีการ提供บริการเสริมเช่น การตรวจสอบความปลอดภัยของโกดัง, การจัดการความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น
  • ความเสียหายที่เกิดจากเหตุอัคคีภัย: เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว เป็นต้น
  • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง: หากมีการขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากโกดัง ประกันโกดังสินค้าและสินค้าที่สต๊อคเอาไว้ อาจครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งด้วย
  • ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลภายนอก: เช่น การโจรกรรม, การทำลายทรัพย์สินโดยประมาท, การถูกโจมตีจากภายนอก เป็นต้น

ทั้งนี้ความคุ้มครองจากประกันภัยธุรกิจที่มีให้ทำให้ท่านสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น และ ซึ่งทำให้ความเสียหายได้รับการชดเชย เช่น เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา บริษัทที่ทำประกันภัยไว้สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในธุรกิจได้ ต่างจากบริษัทที่ไม่ได้ทำประกัน เมื่อเหตุเกิดขึ้นมา ก็อาจประสบหายนะถึงขั้นล้มละลายได้ ดังนั้นการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่บริษัทประกันภัยรับประกันนั้นสามารถจัดทำได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง