ประกันภัยรถบรรทุก ประกันรถขนส่งสินค้า ประกันหัวลาก

ประกันภัยรถบรรทุก ประกันรถขนส่งสินค้า ประกันหัวลาก ประกันสินค้าขนส่ง

ประกันภัยรถบรรทุกคุ้มครองรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุมวลใหญ่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ประกันครอบคลุมอุบัติเหตุ การถูกลักลอบ และความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถบรรทุก

ประกันภัยครบวงจรสำหรับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถหัวลาก ประกันรถขนส่ง ประกันภัยรถบรรทุก รถบรรทุกสินค้า พร้อมความคุ้มครองสินค้าที่ขนส่ง ด้วยประกันภัยชั้น1 ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการ และยังสามารถออกแบบประกันภัยการขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการได้

จากการที่ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ทำให้การขนส่งกลายเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการขนส่งในประเทศก่อนที่จะไปถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานจะต้องจัดส่งโดย รถบรรทุก โดยแบ่งแยกประเภทหลักออกได้เป็น รถลากจูง รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ตามความเหมาะสม

การขนส่งในประเทศด้วยวิธีดังกล่าวนี้สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ เจ้าของสินค้าขนส่งสินค้าของตัวเอง และผู้รับจ้างขนส่งเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการประกันภัยด้วย โดยเมื่อเจ้าของสินค้าขนส่งเอง จะเรียกประกันนี้ว่า In Land Transit ในขณะที่กรณีเจ้าของสินค้าว่าจ้างผู้ให้บริการมาขนส่งให้จะเรียกว่า ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง จึงมีความคุ้มครองที่ต่างกัน

 • คุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของรถบรรทุกจากเหตุอุบัติเหตุ การล้มละลาย ไฟไหม้ หรือการสูญหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
 • ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและบุคคลภายนอกในกรณีของอุบัติเหตุ
 • การคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การปรับเปลี่ยนความคุ้มครองตามความต้องการของลูกค้า เช่น คุ้มครองรถเสียหายเต็มราคาหรือค่าเสียหายที่เป็นส่วนหนึ่ง
 • การคุ้มครองที่ครอบคลุมการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถหัวลาก
 • การคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการขนส่ง
 • ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การปรับเปลี่ยนความคุ้มครองตามความต้องการของลูกค้า เช่น การคุ้มครองสินค้าในช่วงการเข้ารหัสหรือการขนส่งอื่น ๆ
 • ความคุ้มครองทั้งในกรณีของการใช้งานประจำและการใช้งานในธุรกิจ
 • ความคุ้มครองทางกฎหมาย: ประกันจะคุ้มครองตามกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการประกันภัยรถบรรทุก ประกันรถขนส่งสินค้า ประกันหัวลาก และประกันสินค้าขนส่ง ซึ่งสามารถครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถหรือสินค้าตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
 • ความคุ้มครองในกรณีภัยคุกคาม: ประกันจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ ที่เป็นปัจจัยภัยคุกคามต่อรถหรือสินค้าที่ขนส่ง
 • ความคุ้มครองทั่วไป: ประกันยังครอบคลุมความเสียหายจากการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามเช่น การชนกันรถ การล้มละลาย หรือการเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม: บางกรณี ประกันภัยอาจมีรายการเสริมเพิ่มเติมเช่น ความคุ้มครองสำหรับสินค้าที่ถูกขนส่งในช่วงเวลาที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น การคุ้มครองสินค้าในช่วงการขนส่งอย่างมั่นใจหรือค่าใช้จ่ายในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ความคุ้มครองตามความต้องการ: ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการของธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ต้องการครอบคลุม ทั้งนี้ ระดับความคุ้มครองและเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

ดังนั้น การเลือกประกันภัยรถบรรทุก ประกันรถขนส่งสินค้า ประกันหัวลาก และประกันสินค้าขนส่ง จำเป็นต้อง

 • กรมธรรม์ประกันภัยเดิมของปีก่อน
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ ซึ่งใช้เพียงสำเนาก็ได้
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหน้าแรก
 • ธุรกิจขนส่งและการค้าส่งสินค้าที่ใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ออกจากสถานที่
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและการค้าส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้รถขนส่งในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ออกจากสถานที่
 • ธุรกิจขนส่งที่มีการใช้รถหัวลากในการลากพาหนะต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีของการขนส่งสินค้าระยะไกล
 • ธุรกิจขนส่งและการค้าส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งสินค้าต่าง ๆ ออกจากสถานที่

การทำรายละเอียดประกันภัยรถบรรทุกมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องราคา แต่สิ่งสำคัญในการทำประกันภัยการขนส่ง คือ ความคุ้มครองที่เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ความคุ้มครองจำเป็นต้องครอบคลุมกับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริการหลังการขายที่ครบถ้วน ติดต่อได้สะดวก เข้าถึงได้เร็ว เมื่อมีเหตุจำเป็นในการทำเรื่องเคลมประกัน

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง