ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากงานก่อสร้าง (CAR Insurance)

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากงานก่อสร้าง (Public Liability Insurance) เป็นประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือธุรกิจของพวกเขาจากค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุ ความครอบคลุมของประกันนี้มักจะเกี่ยวข้องกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากกิจกรรมธุรกิจของผู้เอาประกันภัยหรือในพื้นที่ที่เข้าถึงได้จากสาธารณชน ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ธุรกิจหรือพื้นที่รอบข้าง

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากงานก่อสร้าง (CAR Insurance) เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการติดต่อกับสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสำหรับประกันภัยนี้ได้แก่:

 1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง: ธุรกิจที่มีการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างหรือการต่อเติมอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงในการก่อเหตุอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 2. โรงแรมและรีสอร์ท: สถานประกอบการที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, บ้านพักอาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในพื้นที่ของธุรกิจ
 3. ร้านค้า: ร้านค้าทุกรูปแบบ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ร้านค้าปลีก ที่มีการติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 4. บริการสุขภาพ: สถานพยาบาล, คลินิก, ห้องปฏิบัติการที่มีการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ
 • ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยการบาดเจ็บ
 • ค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติ
 • ค่าเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการลักทรัพย์
 • ค่าเสียหายจากเหตุอุบัติเหตุในพื้นที่ธุรกิจ

การคุ้มครองดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นใจในการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกในการดำเนินธุรกิจของตน

 • ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก: ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องชดให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่ของธุรกิจหรือโครงการ
 • ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก: ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องชดให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินส่วนตัว, ยานพาหนะ, หรือทรัพย์สินสาธารณะ
 • ค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ: บางกรมธรรม์อาจรวมความคุ้มครองในการเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว เป็นต้น
 • ค่าเสียหายจากการโจรกรรม: ความคุ้มครองสำหรับค่าเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการลักทรัพย์
 • ค่าเสียหายจากเหตุอุบัติเหตุ: ความคุ้มครองที่รวมค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมธุรกิจของผู้เอาประกันภัยหรือในพื้นที่ที่เข้าถึงได้จากสาธารณชน

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากงานก่อสร้างมักถือเป็นประกันภัยที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการติดต่อกับประชาชนหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านค้า, โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานพยาบาล, สนามกีฬา และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากงานก่อสร้างเหมาะสำหรับธุรกิจหลายประเภทที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:

 • ธุรกิจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: ซึ่งรวมถึงโรงแรม, รีสอร์ท, ห้องพักอาศัย, หอพัก, คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่มีการให้บริการแก่ผู้เข้าพักหรือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร้านค้า: ร้านค้าที่มีการขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีการเกิดความเสี่ยงต่อบุคคลภายนอกเช่นการล้มละลายของสินค้าหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ร้านค้า
 • สถานพยาบาลและบริการสุขภาพ: ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล, คลินิก, รักษาพยาบาล, สถานที่ฝึกอบรมด้านสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลภายนอก
 • ธุรกิจบริการ: ธุรกิจที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า เช่น บริการขนส่ง, บริการจัดการสินค้า, บริการท่องเที่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 • ธุรกิจบริการอื่น ๆ: รวมถึงบริการการเรียนการสอน, บริการอาหารและเครื่องดื่ม, บริการการอำนวยความสะดวก, และอื่น ๆ ที่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก

รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงในการทำงานที่ต้องมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในขณะทำงาน

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง