ประกันภัยการตบแต่งอาคารและสถานที่

ประกันภัยการตบแต่งอาคารและสถานที่เป็นประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองการตกแต่งอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ในการธุรกิจหรืออื่น ๆ โดยปกป้องการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเสียหายจากไฟไหม้, การถูกขโมย, หรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • ความครอบคลุมแบบองค์รวม: ประกันภัยนี้มักมีการครอบคลุมที่ครอบคลุมทั้งค่าสินไหม้, การเคลื่อนย้าย, การถูกขโมย, ค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตบแต่ง
 • ความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและเพิ่มเติมความคุ้มครอง: บางบริษัทประกันอาจมีตัวเลือกให้เพิ่มเติมความคุ้มครองสำหรับอุปกรณ์พิเศษหรือการตกแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า
 • บริการรวดเร็วในการชดเชยค่าเสียหาย: บริษัทประกันที่ดีจะให้บริการรวดเร็วในการชดเชยค่าสินไหม้หรือค่าเสียหายจากเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • เจ้าของธุรกิจ: ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการธุรกิจ เช่น ร้านค้า, โรงแรม, ร้านอาหาร, หรือสำนักงาน เพื่อคุ้มครองสถานที่ธุรกิจและการตกแต่งภายใน
 • เจ้าของอาคารที่ให้เช่า: ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารที่ให้เช่าให้กับธุรกิจหรือผู้เช่าเพื่อการใช้งานธุรกิจ เพื่อปกป้องสิทธิของพื้นที่ธุรกิจและการตกแต่งที่อาจถูกเสียหายในกรณีภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่น ๆ
 • ผู้ลงทุนในโครงการการพัฒนา: ผู้ที่ลงทุนในโครงการการพัฒนาอาคารหรือสถานที่เพื่อการใช้งานธุรกิจ เช่น โครงการอพาร์ทเมนท์, โครงการพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการสร้างสถานที่สำหรับธุรกิจ เพื่อคุ้มครองการลงทุนและการตกแต่งที่กำลังดำเนินการ
 • ค่าสินไหม้และค่าเสียหายอื่น ๆ: ประกันภัยการตบแต่งอาคารและสถานที่ครอบคลุมค่าสินไหม้ และค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิดไฟไหม้, การล้มละลายของโครงสร้าง, หรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • ค่าแรงงานและวัสดุที่สูญหาย: ค่าแรงงานและวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงอาคารหรือสถานที่ที่สูญหายหรือถูกทำลายในระหว่างการทำงาน
 • ค่าสินไหม้และค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ: ความคุ้มครองที่ส่วนนี้มักจะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, หรือฝนตกหนัก
 • ค่าสินไหม้และค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ: ความคุ้มครองที่ส่วนนี้มักจะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, หรือฝนตกหนัก
 • ค่าเสียหายจากการโจรกรรม: ความคุ้มครองสำหรับค่าเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการลักทรัพย์
 • ค่าเสียหายจากเหตุอุบัติเหตุ: ประกันภัยนี้อาจครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการตกแต่ง อาทิเช่น การล้มของเครื่องจักรหรือการบาดเจ็บของลูกจ้าง
 • ค่าสินไหม้และค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ: ความคุ้มครองที่ส่วนนี้มักจะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, หรือฝนตกหนัก
 • ค่าเสียหายจากความผิดพลาดของการตกแต่ง: บางกรมธรรม์อาจครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการตกแต่ง อาทิเช่น การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง

การคุ้มครองที่ระบุข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันและกรมธรรม์ของลูกค้า

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง