ประกันการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ (Marine & Cargo)

การประกันการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ (Inland and Marine Cargo Insurance) เป็นประเภทหนึ่งของประกันภัยที่มุ่งเน้นในการคุ้มครองทรัพย์สินที่กำลังถูกขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ: ประกันนี้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรวมถึงการขนส่งทางทะเลและบนบก
 • ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกอุปสรรค: ประกันนี้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกประเภทของอุปสรรคและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เช่น การชนกันของยานพาหนะ การสูญหายของสินค้า หรือการสะเทือนที่ทำให้สินค้าเสียหาย
 • เลือกประกันเพิ่มเติมได้: บางกรณีผู้เอาประกันสามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองเช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือไฟไหม้
 • การปรับทุนในการชดเชยที่แข็งแกร่ง: ประกันนี้มักจะมีการปรับทุนการชดเชยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเสี่ยง โดยใช้เงื่อนไขและเงื่อนไขที่ชัดเจน
 • ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกสถานการณ์: ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ประกันการขนส่งสินค้ามักมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์
 • ความยืดหยุ่นในการเลือก: ผู้เอาประกันสามารถเลือกประกันตามความเหมาะสมของธุรกิจและลักษณะการขนส่งของสินค้า เช่น ประกันที่ครอบคลุมทุกประเภทของสินค้า หรือประกันสำหรับสินค้าบางประเภทเท่านั้น
 • ผู้ประกอบการที่มีการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้า
 • บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีกิจกรรมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้ส่งสินค้าที่ต้องการความคุ้มครองในการขนส่งเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
 1. คุ้มครองทรัพย์สิน: ประกันการขนส่งสินค้าช่วยในการคุ้มครองทรัพย์สินในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง รวมถึงค่าสินค้าที่สูญเสียหรือเสียหายด้วยเหตุสุดวิสัย การชนกัน หรือการสูญหายทางทะเล
 2. คุ้มครองทุกประเภทของสินค้า: ประกันนี้ครอบคลุมทุกประเภทของสินค้าที่อาจถูกขนส่งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเฉพาะทาง และอื่นๆ
 3. คุ้มครองทุกขั้นตอนของการขนส่ง: ระบบประกันนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการขนส่งตั้งแต่การจัดหาพาหนะ การบรรทุก การขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้า ทำให้ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่าสินค้าจะได้รับความคุ้มครองในทุกขั้นตอน
 4. คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ: นอกจากความเสี่ยงที่มาจากการสูญหายของสินค้าแล้ว ประกันการขนส่งสินค้ายังคุ้มครองจากความเสี่ยงอื่นๆ เช่น การชำรุดสินค้าที่เกิดจากสภาพอากาศ การล่าชา เข้าถึงจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 5. ความคุ้มครองในกรณีสูญเสียรายได้: หากการส่งสินค้าต้องหยุดชะงักเนื่องจากความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประกันการขนส่งสินค้ายังคุ้มครองในกรณีที่เกิดความสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกัน

ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยการก่อสร้าง

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันพนักงาน

ประกันธุรกิจขนาดย่อม

ประกันบ้านและทรัพย์สิน

บริการที่เกี่ยวข้อง