ประกันการขนส่งมะพร้าว

ประกันการขนส่งมะพร้าว คุ้มครองทุกความเสี่ยง มั่นใจทุกการขนส่ง

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีการขนส่งมะพร้าวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก การทำประกันการขนส่งมะพร้าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความเสียหายจากสภาพอากาศ ฯลฯ

รายละเอียดของประกัน:

ประกันการขนส่งมะพร้าว ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของมะพร้าวระหว่างการขนส่ง โดยครอบคลุมถึงความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของมะพร้าวอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับมะพร้าว รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย

ความคุ้มครอง:

ประกันการขนส่งมะพร้าว ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของมะพร้าวระหว่างการขนส่ง ดังนี้

  • ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของมะพร้าวอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก เช่น การแตก หัก ร้าว การบุบ ฯลฯ
  • ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับมะพร้าว รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย
  • ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • ความเสียหายจากสภาพอากาศ เช่น ความร้อน ความชื้น ฯลฯ
  • การสูญหายของมะพร้าว

การทำประกันการขนส่งมะพร้าว ช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการขนส่งมะพร้าว เพราะได้รับความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ การทำประกันยังช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของผู้ประกอบการอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการขนส่งมะพร้าวได้จากตัวแทนประกันหรือบริษัทประกันที่ท่านใช้บริการอยู่

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยขนส่งมะพร้าว

บริการอื่นๆ