ประกันภัย CAR (Construction All Risk)

ประกันภัย CAR (Construction All Risk: ประกันภัยการก่อสร้าง)

ประกันภัย CAR หรือประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดที่ครอบคลุมความคุ้มครองการก่อสร้างตบแต่งที่ดีที่สุด เพื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก ตบแต่งภายใน สำหรับงานก่อสร้าง ตบแต่งภายใน เดินท่อ ร้อยสาย รื้อถอน สำหรับอาหารสถานที่ ร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อความคุ้มครองในการก่อสร้างต่อเติม ตบแต่ง การย้ายร้านค้า/ย้ายห้องเข้าหรือออกจากสถานที่และคุ้มครองทรัพย์สินและบุคคลที่สาม

ประกันภัย CAR (Construction All Risk: ประกันภัยการก่อสร้าง) เหมาะสำหรับ

  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ
  • วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบภายใน
  • เจ้าของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • อาคารสำนักงาน อาคารสูง ตึกพาณิชย์

ทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัย CAR (Construction All Risk: ประกันภัยการก่อสร้าง)

  • ประกันภัย CAR งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง
  • สถานที่ที่เข้าไปก่อสร้าง หรือต่อเติม รื้อถอน เพื่อให้เป็นตามกฏเกณฑ์และระเบียบของสถานที่

จุดเด่นประกันภัย CAR (Construction All Risk: ประกันภัยการก่อสร้าง)

  • เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากบริษัทประกันภัยช้ันนำ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
  • สามารถออกกรมธรรม์ได้ทันที พร้อมเริ่มงานก่อสร้างและตบแต่งสำหรับงานเร่งด่วนได้
  • คุ้มค่า คุ้มราคา
  • เคลมง่าย เคลมเร็ว
  • ให้คำปรึกษาและเลือกแบบที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้
  • ดูแลและช่วยเหลือเรื่องเคลมตลอดระยะเวลาสัญญากรมธรรม์

ความคุ้มครอง

  • ประกันภัย CAR ให้ความคุ้มครอง งานก่อสร้าง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานโยกย้ายเครื่องจักรสิ่งก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
  • งานสถาปัตยกรรมทุกประเภทหรือแล้วแต่ตกลง
  • งานติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ก่อสร้างภายในอาคารและนอกอาคาร
  • ความคุ้มครองสามารถขยายได้ถึงตัวอาคารและทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในบริเวณโครงการ
  • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและบุคคลที่ 3

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันภัย CAR (Construction All Risk)

บริการอื่นๆ