ประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR Insurance)

ประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk หรือ CAR Insurance)

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดที่ครอบคลุมความคุ้มครองการก่อสร้างตบแต่งที่ดีที่สุด เพื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก ตบแต่งภายใน สำหรับงานก่อสร้าง ตบแต่งภายใน เดินท่อ ร้อยสาย รื้อถอน สำหรับอาหารสถานที่ ร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อความคุ้มครองในการก่อสร้างต่อเติม ตบแต่ง การย้ายร้านค้า/ย้ายห้องเข้าหรือออกจากสถานที่และคุ้มครองทรัพย์สินและบุคคลที่สาม

ประกันภัยงานก่อสร้าง​​ (CAR Insurance) เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ
 • วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบภายใน
 • เจ้าของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • อาคารสำนักงาน อาคารสูง ตึกพาณิชย์

ทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR Insruance)

 • งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง
 • สถานที่ที่เข้าไปก่อสร้าง หรือต่อเติม รื้อถอน เพื่อให้เป็นตามกฏเกณฑ์และระเบียบของสถานที่

จุดเด่นประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR Insurance)

 • เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากบริษัทประกันภัยช้ันนำ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
 • สามารถออกกรมธรรม์ได้ทันที พร้อมเริ่มงานก่อสร้างและตบแต่งสำหรับงานเร่งด่วนได้
 • คุ้มค่า คุ้มราคา
 • เคลมง่าย เคลมเร็ว
 • ให้คำปรึกษาและเลือกแบบที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้
 • ดูแลและช่วยเหลือเรื่องเคลมตลอดระยะเวลาสัญญากรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • งานก่อสร้าง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานโยกย้ายเครื่องจักรสิ่งก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
 • งานสถาปัตยกรรมทุกประเภทหรือแล้วแต่ตกลง
 • งานติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ก่อสร้างภายในอาคารและนอกอาคาร
 • ความคุ้มครองสามารถขยายได้ถึงตัวอาคารและทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในบริเวณโครงการ
 • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและบุคคลที่ 3

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR Insurance)

บริการอื่นๆ