ประกันเครื่องจักรคืออะไร

ประกันเครื่องจักร

ประกันเครื่องจักรคืออะไร

ประกันเครื่องจักร คือ รูปแบบหนึ่งของประกันทรัพย์สิน ที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือการผลิตสินค้าและบริการ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น การแตกหัก เสียหาย ชำรุด สูญหาย เนื่องจากการระเบิด การลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

ความคุ้มครองของประกันเครื่องจักร

ความคุ้มครองของประกันเครื่องจักรจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์ โดยส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์เสริม และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับเครื่องจักรที่เกิดการเสียหาย เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรืออุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันเครื่องจักร ได้แก่

 • การสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องจักรอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น การแตกหัก เสียหาย ชำรุด สูญหาย เนื่องจากการระเบิด การลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
 • การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหายของเครื่องจักร
 • ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานบริการซ่อมแซม
 • ค่าเสียโอกาสจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร

ข้อยกเว้นของประกันเครื่องจักร

โดยทั่วไปแล้ว ประกันเครื่องจักรจะยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การสึกหรอตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือประมาทเลินเล่อ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การก่อการร้าย หรือการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสีย

ประโยชน์ของการทำประกันเครื่องจักร

การทำประกันเครื่องจักรมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินอันมีค่าของธุรกิจจากการเสียหายหรือสูญหาย
 • ช่วยบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเครื่องจักร
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

ประเภทของประกันเครื่องจักร

ประกันเครื่องจักรสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของความคุ้มครอง ดังนี้

 • ประกันเครื่องจักรแบบ All Risks ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ โดยไม่จำกัดสาเหตุ
 • ประกันเครื่องจักรแบบ Limited Perils ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุเฉพาะบางประการ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือน้ำท่วม
 • ประกันเครื่องจักรแบบ Extended Coverage ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ นอกเหนือจากความคุ้มครองในแบบ All Risks หรือ Limited Perils เช่น การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

การเลือกทำประกันเครื่องจักร

การเลือกทำประกันเครื่องจักรควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของเครื่องจักรที่ต้องการทำประกัน
 • มูลค่าของเครื่องจักร
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร
 • งบประมาณที่มี

ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป

**ตัวอย่างคำถามที่อาจเกิดขึ้น**

* ประกันเครื่องจักรคุ้มครองอะไรบ้าง?
* ประกันเครื่องจักรมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง?
* การทำประกันเครื่องจักรมีประโยชน์อย่างไร?
* ประเภทของประกันเครื่องจักรมีอะไรบ้าง?
* วิธีเลือกทำประกันเครื่องจักร

**คำตอบของคำถาม**

ประกันเครื่องจักรคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น การแตกหัก เสียหาย ชำรุด สูญหาย เนื่องจากการระเบิด การลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ยกเว้นการสึกหรอตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือประมาทเลินเล่อ ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การก่อการร้าย หรือการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสีย

การทำประกันเครื่องจักรมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินอันมีค่าของธุรกิจจากการเสียหายหรือสูญหาย ช่วยบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเครื่องจักร ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

ประกันเครื่องจักรสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของความคุ้มครอง ได้แก่ ประกันเครื่องจักรแบบ All Risks ประกันเครื่องจักรแบบ Limited Perils ประกันเครื่องจักรแบบ Extended Coverage

การเลือกทำประกันเครื่องจักรควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ประเภทของเครื่องจักรที่ต้องการทำประกัน มูลค่าของเครื่องจักร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร งบประมาณที่มี

ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป

Similar Posts

ประกันเครื่องจักร ไลน์การผลิต ในโรงงาน

ประกันเครื่องจักร การติดตั้ง การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร และภัยที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร

ประกันเครื่องจักร ที่อาจเกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และการผลิตทำให้เครื่องจักรเสียหาย นอกจากนี้จะยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรจากอัคคีภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากธรรมชาติ และภัยอื่นๆ 

ความคุ้มครองจากประกันภัยเครื่องจักรทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและมีเงินสดสามารถนำไปต่อยอดหรือทดแทนเครื่องจักรแทนเครื่องเดิมเพื่อไม่ให้ขาดตอนในการดำเนินธุรกิจ เช่น เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา บริษัทที่ทำประกันภัยไว้สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในธุรกิจได้ ต่างจากบริษัทที่ไม่ได้ทำประกัน เมื่อเหตุเกิดขึ้นมา ก็อาจประสบหายนะถึงขั้นล้มละลายได้

ทาง Siam Advice Firm ยินดีให้คำปรึกษาและเข้าไปแนะนำรายละเอียดพร้อมตอบข้อสงสัยทุกประการและทำแผนต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ความคุ้มครองประกันเครื่องจักร:

 • ประกันภัยเครื่องจักรและความเสียหายในธุรกิจ
 • คุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักรในขณะเคลื่อนย้าย ติดตั้ง เครื่องจักร
 • คุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักรจากการระเบิด
 • คุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักรจากภัยธรรมชาติต่างๆ

เนื่องจากสาเหตุ:

 • ไฟไหม้
 • น้ำท่วม
 • โจรกรรม
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจากการทุจริต
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ลมพายุ ลูกเห็บ)
 • การผิดชำระหนี้
 • อุบัติเหตุต่างๆ
 • ความบาดเจ็บต่อพนักงานและบุคคลที่ 3

จุดเด่นประกันเครื่องจักร :

 •  มั่นใจได้ ด้วยคุณภาพบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงมายาวนานทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, ทิพยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, หรือไทยศรีประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยระดับโลกทั้งจากฝั่งอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งออสเตรเลีย เช่น AXA ประกันภัย, LMG ประกันภัย, โตเกียวมารีนประกันภัย, ไอโออิประกันภัย, ACE ประกันภัย, QBE ประกันภัย เอไอเอประกันชีวิต, อลิอันซ์ประกันชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย
 • มีบริการ 24 ชม 7 วันไม่มีวันหยุด และมีจุดบริการทั่วประเทศไทย สามารถแจ้งเคลมได้ตลอด ทุกวันเวลา
 • มีที่ปรึกษาประกันภัยให้ข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดประกันพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • เคลมง่าย และ เคลมเร็ว ด้วยขั้นตอนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ติดตามการเคลมและให้คำปรึกษาเรื่องการเคลมตลอด และรักษาผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยทุกคน
 • ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างๆเอง พร้อมได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเช่นเดียวกับการติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

ติดต่อ:   Siam Advice Firm เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประกันเครื่องจักร

บริการอื่นๆ